Kategorier
Juridik

Juristhjälp vid konkursansökan 

Ofta är en konkursansökan den sista utvägen som återstår när företaget saknar likvida medel, för då kan personal och leverantörer få sina pengar i alla fall. 

En konkurs är en procedur i flera steg. Företagets ägare har säkert försökt att lösa sin finansiella kris en tid, men lönsamheten är för dålig. Kanske har man förlorat kunder eller gjort en misslyckad affär, som har satt företaget i knipa. I det läget funderar man på att kontakta en jurist för att göra en konkursansökan. 

Statistik talar för att ungefär hälften av alla nystartade företag går i konkurs inom tre år. Det låter mycket, men det kan vara knepigt att få lönsamhet i början. Det tar tid att bygga upp en kundkrets, och det är många lagregler som ska följas när man bedriver en verksamhet. Startar man sitt drömföretag, kan det tyvärr sluta med en konkursansökan. 

Mycket händer efter konkursansökan

När tingsrätten har fått in en konkursansökan utser de en konkursförvaltare. Då får inte ägaren göra fler affärer, utan konkursförvaltaren tar över tillsynen. De pengar som finns fördelas i första hand på stora fordringsägare, och sedan träder statens lönegaranti in så att personalen får sina pengar. 

Finns det maskiner eller annan dyrbar utrustning, säljer konkursförvaltaren detta för att få in mer pengar till fordringsägarna. Det innebär en stor förlust för den ursprungliga ägaren, för alla investeringar försvinner och lokalerna står tomma. Det är viktigt att söka juridisk hjälp inför en konkursansökan för att få expertråd och kunna rädda vad man kan.

Kategorier
Juridik

Asyladvokat i Stockholm hjälper dig vid ansökan om asyl och uppehållstillstånd

Vill du ansöka om asyl och uppehållstillstånd i Sverige? Ta hjälp av asyladvokat i Stockholm. Du kan få råd och stöd, hjälp att fylla i formulär och blanketter.

Att leva tryggt i ett land är en mänsklig rättighet. För de människor som inte är trygga i sina hem gäller rätten att söka asyl i ett annat land. Även detta – att söka asyl – är en mänsklig rättighet. Du som flyr undan våld, svält, naturkatastrofer och politiska skeenden har alltså rätt att söka asyl i till exempel Sverige.

Asyladvokater är juridiska experter som specialiserat sig på migrationsrätt och asylfrågor. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa asylsökande och flyktingar att få den rättsliga representation de behöver under asylprocessen. En asyladvokat kan bedöma dina möjligheter till asyl och hjälpa dig och din familj att ansöka om skydd eller uppehållstillstånd. De kan även hjälpa dig om du fått avslag men känner oro för att utvisas. Du kan ha möjlighet att överklaga beslutet.

Asyladvokat bistår vid överklagan av avslag

Om du tar hjälp av en asyladvokat i Stockholm kan denne föra din talan i ansökningar och möten med Migrationsverket. Vid en asylansökan görs alltid en individuell bedömning. En advokat med särskild kunskap om migration vet vilka uppgifter som är viktiga att föra fram för att visa att du har rätt till asyl och uppehållstillstånd.

Om du har fått avslag så gäller det beslutet i fyra år. Om du är förbjuden att resa in i ditt hemland, om du riskerar förföljelse, förtryck eller livsfara i ditt hemland, om du har en livshotande sjukdom som du inte kan få vård för i ditt hemland eller om du kommer tvingas att leva åtskild från din familj så kan du ha rätt till en ny asylansökan. Då är det viktigt att du kontaktar en asyladvokat innan du påbörjar din ansökan så att allt blir rätt från början.

Kategorier
Entreprenadtvist

Hitta en lösning på en entreprenadtvist 

Som hantverkare och byggföretag så är det ytterst ovanligt att man går igenom en yrkeskarriär utan att någon gång hamna i en konflikt med en beställare. Det ligger lite i sakens natur. Dels så handlar det om det uppenbara: man kanske har levererat ett resultat som inte alls möter kundens förväntningar och krav.

 Dels så kan det handla om att man tvingats arbeta övertid och att kostnaden därför också blir högre än beräknat. Det är omöjligt att hamna exakt på tiden då ett byggprojekt alltid stöter på olika problem och utmaningar. 

Inte ovanligt med en entreprenadtvist 

En annan anledning till konflikt kan handla om att kunden, helt enkelt, försöker sig på en rövare och vägrar betala den faktura man skickar. Allt detta kan leda till en entreprenadtvist och hamnar man i en sådan så kan det också innebära en ganska oviss framtid. 

Som företagare kan man dels få svårt att få in nya jobb innan en entreprenadtvist är löst – och dels så kan man också ha svårt att koncentrera sig fullt ut på de uppdrag man de facto får in. Hur ska man hantera detta? 

Fördelar med juridisk hjälp 

Viktigt, enligt oss, är att man tar hjälp. Att ha juridisk hjälp är viktigt i samband med en entreprenadtvist. Dels så handlar det om att man får ett viktigt öga som kan ge en opartisk bedömning kring vilka chanser man faktiskt har att vinna en tvist i en domstol eller i ett skiljeförfarande. Dels så har man också någon som kan förhandla, medla och söka förlikning med motparten. 

En tredje fördel med juridisk hjälp är att man själv lägger tand för tunga och inte agerar i affekt. Det senare kan skada verksamheten i framtiden. Minsta mail, sms eller ord som sparas kan åsamka skada. 

Ser man till hur man undviker en entreprenadtvist så gäller två saker för dig som hantverkare: dokumentation och att upprätta ett korrekt avtal med beställaren. Det senare är även det något du med fördel kan ta juridisk hjälp med. 

För att kunna få mer information besök hemsida: sipia.se

Kategorier
Juridik

Det händer att man behöver rådgivning inom varumärkesrätt

För den som arbetar med en produkt kan det hända att man behöver god rådgivning inom varumärkesrätt. Som tur är finns det duktiga specialister inom ämnet.

Att ha koll på vad som gäller kring varumärkesrätt är inte helt enkelt. Många företag behöver då och då rådgivning inom varumärkesrätt för att få klart för sig vilka rättigheter de har kring sina varumärken. Ett varumärke kan ta lång tid att bygga upp så det är inte konstigt om man är rädd om det och vill skydda sitt varumärke så gott det bara går.

En del varumärken är väldigt kända för det svenska folk men detta kändisskap har inte kommit över en natt. Det tar tid att arbeta in ett varumärke hos allmänheten och oftast kostar det dessutom en hel del pengar. Att sprida sitt namn görs nämligen enklast med hjälp av smart och genomtänkt reklam, en tjänst som kostar en hel del för ett företag.

Då kan det krävas rådgivning inom varumärkesrätt

Stora varumärken, som är så kända att var och varannan svensk har koll på vad det är för något, är noggranna med vad märket blir förknippat med. Företaget, eller personerna, bakom varumärket vill inte bli utnyttjade och förekomma i ett sammanhang de inte står bakom. Till exempel vill en del artister inte bli förknippade med politiska grenar de inte stödjer.

Skulle detta ändå hända, eller ifall något företag skapar ett varumärke som påminner väldigt mycket om ett annat, kan rådgivning inom varumärkesrätt vara på sin plats. Med hjälp av denna tjänst kan företaget eller personen bakom det varumärke som känner sig hotat få bättre koll på vad som gäller och vilka rättigheter hen har kring sitt varumärke. Förhoppningsvis kan en potentiell konflikt runt ett varumärke hindras innan den blossar upp, med hjälp av bra rådgivning.

Kategorier
Arvstvist

Arvstvister – Råd och tips för konfliktlösning

Vad är egentligen rättmätigt när en närstående går bort? Fördelningen av arvet är reglerad enligt svensk arvsrätt, som fastställer vilka som har rätt att ärva efter en nära anhörigs bortgång och i vilken ordning de ska ärva. Trots tydliga regler inom arvsrätten uppstår det ändå många konflikter när det gäller fördelningen av arv.

Arvstvister är en av de vanligaste tvisterna inom familjerätten. Detta kan delvis förklaras av de känslor som är involverade, de ofta betydande ekonomiska värdena och möjligheten till förekomsten av ett testamente. Ett testamente kan påverka arvsrätten och ändra fördelningen av arvet. Ett skriftligt testamente kan göra så att andra än bröstarvingar förlorar sin rätt till arvet till förmån för en annan person. Det är en typisk situation som kan utlösa en arvstvist.

Hur löser man en arvstvist?

Det är av yttersta vikt att ha en kompetent jurist vid din sida om du är inblandad i en arvstvist. En jurist kan hjälpa dig att säkerställa att du får det du har rätt till enligt lag, tolka juridiska frågor på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning och fungera som ett känslomässigt stöd. Det senare är särskilt viktigt eftersom arvstvister ofta uppstår inom familjen och kan vara mycket påfrestande. Det är en utmanande process på många sätt.

Med juridisk hjälp vid en arvstvist kan du också underlätta bättre och mer ärlig kommunikation mellan de inblandade parterna. Det kan vara fördelaktigt att hitta alternativa lösningar och medling kan vara ett effektivt alternativ. Advokater eller jurister för de olika parterna kan samarbeta för att hjälpa sina klienter att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning. Ofta är en bristande kommunikation hinder för konstruktiva resultat.

Det är också viktigt att undvika att försena processen. Arvstvister kan dra ut på tiden och orsaka ytterligare konflikter. Genom att hantera ärendet snabbt och effektivt kan du minska de negativa effekterna av tvisten.

Kategorier
Juridik

Arvsrätt och dess viktiga aspekter

Arvsrätt är en komplex del av juridiken som omfattar frågor kring arv, arvskiften och upprättande av testamenten. Att förstå rättigheterna och reglerna kring arv är avgörande för att undvika konflikter inom familjen efter en persons bortgång. Att konsultera en erfaren advokat eller jurist är en klok strategi för att klargöra och skydda arvsrätten.

Arvsrätt behandlar fördelningen av tillgångar efter någons bortgång. Konflikter inom familjen är alltför vanliga när det gäller arvsrätt. Missförstånd och oklarheter kring vem som har rätt till arvet är vanligt förekommande. Mycket av detta kan härledas till den representation som visas i filmer och media, som ibland inte överensstämmer med svensk lag. Enligt svensk lag är det bröstarvingarna som tillhör första arvsklassen och därmed har primär rätt till den avlidnes tillgångar. Andra arvsklassen inkluderar den avlidnes syskon och den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar samt deras barn. Vissa av dessa regler och lagar har rötter i medeltiden och har fortsatt att vara relevanta än idag.

Viktiga aspekter av svensk arvsrätt

Det är inte alla som har full förståelse för hur den svenska arvsrätten fungerar. Den bästa lösningen är att söka råd från en kvalificerad jurist eller advokat som kan förklara lagarna på ett lättfattligt sätt. I dagens läge finns det gott om erfarna och skickliga advokater som har specialiserat sig och kan ge rådgivning vid arvsrätt.

En vanlig missuppfattning är när det gäller sambor som inte har gemensamma barn. Om det inte finns något testamente har en sådan sambo ingen laglig rätt att ärva, oavsett hur länge de har levt tillsammans. Det är därför kritiskt att dokumentera hur tillgångarna ska fördelas om en av parterna avlider. Att ignorera detta kan leda till att den överlevande sambon tvingas lämna det gemensamma hemmet eller köpa ut arvingarna, vilket kan vara kostsamt. Även om det finns ett testamente har sambon endast rätt till hälften av den avlidnes andel.

Arv är en potentiell källa till konflikter inom familjen. Ofta handlar dessa konflikter inte om ovilja mellan familjemedlemmarna, utan snarare om känslor och känslomässiga band till de tillgångar som den avlidne har lämnat efter sig. För att minimera dessa konflikter är det viktigt att följa de tydliga reglerna och lagarna kring arvsrätt. Att samråda med en advokat i dessa situationer kan vara ovärderligt. Ingen önskar att hamna i onödiga dispyter eller bråk, särskilt inte när hela familjen redan befinner sig i sorg.

Kategorier
Familj

Ta kontakt med en advokatbyrå 

Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så innebär detta också att du har rätt till en advokat i form av en offentlig försvarare. Det är en viktig del i vårt svenska rättssystem och en stöttepelare i hela vårt samhälle. Genom detta så blir storleken på plånboken inte avgörande för försvaret. 

Om du som misstänkt skulle bli frikänd så behöver du inte betala för exempelvis rättegångskostnader och arvodet till din offentliga försvarare. Skulle du dömas för det brott du är misstänkt för så får du betala – men först i efterhand och då till staten. Advokaten och den advokatbyrå du anlitar har redan fått sitt arvode betalt genom statliga medel. 

Välj rätt advokatbyrå 

Viktigt är även att påpeka följande: du kan välja advokatbyrå och advokat. Det är något som många brottsmisstänkta missar. Man får en offentlig försvarare utsedd till sig, men man kan även lämna in förslag till Tingsrätten om vilken man vill ha som sin försvarare. Godkänner tingsrätten detta – vilket de oftast gör – så kan man som misstänkt alltså också ge sig själv chansen till bästa tänkbara försvar och genom detta bli frikänd. 

Det förklarar också varför många till synes fattiga misstänkta kan ha kända advokater som försvarare i samband med mer högprofilerade mål: de har lämnat in önskemål om dessa personer och fått klartecken både från rätten och från advokaten i fråga. 

Målsägarbiträde – du har rätt till stöd 

Samma sak gäller också för det motsatta. Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till ett målsägarbiträde vars arvode betalas av staten. Det är lika viktigt att göra ett genomtänkt val i denna fråga. I många fall kan frågor – både under en rättegång och vid förhör – vara tuffa att tackla på egen hand.

 Med hjälp av en advokatbyrå och ett skickligt målsägarbiträde kan fokuset läggas på mer relevanta saker och irrelevanta frågor kan avstyras. Dessutom handlar det också om ett viktig stöd genom en rakt igenom jobbig process. Här är ett exempel på en advokatbyrå som erbjuder professionell hjälp till både misstänkta och brottsoffer.